Хариулт: Windows хост буюу IIS, ASP .NET Plesk удирдлагын хэсэгтэй хоструу нэвтрэн орохдоо. http://taniidomainner.mn:8880  гээд манайхаас вэб хост худалдан авсаны дараа имэйлээр хүлээн авсан хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээрээ нэвтрэн орно.