И-мэйл хэрэглэгчдэд дээрх асуудал түгээмэл тохиолддог бөгөөд энэхүү асуудал тухайн интернэт түгээгч байгууллага буюу ISP ээс гарах буюу илгээх (SMTP outgoing) серверийг “default” 25 портыг хааснаас хамаарч хэрэглэгчдэд хүндрэл үүсдэг. 


Үүнийг шийдэхийн тулд, серверийн портын дугаарыг 25 байхыг 587 болгох ба аль аль нь болохгүй тохиолдолд тухайн интернэт түгээгчийн өгсөн зааварчилгааны дагуу тухайн ISP ийн STMP (outgoing) серверийн хаягийг тавих шаардлагатай.